Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Acties van het Sikkelcelfonds

Met de deelname van een actie of het starten van een eigen actie voor het Sikkelcelfonds via ons actieplatform, stemt u in met de volgende algemene voorwaarden:

1. Toepasselijkheid
   Deze voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die een actie start of steunt voor het Sikkelcelfonds via ons actieplatform. De in deze voorwaarde genoemde *’deelnemer’* omsluit diegene die een actie voor het Sikkelcelfonds steunt of start via ons actieplatform.

2. *Deelname
   2.1. Deelname en het starten van een actie staat open voor iedereen, tenzij anders vermeld in de specifieke actievoorwaarden.
   2.2. *De deelnemer (zowel diegene die de actie start als diegene die de actie steunt) dient alle vereiste informatie naar waarheid in te vullen. Onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot uitsluiting van de actie.

3. Gebruik van Teksten en Foto’s
   3.1. Door deel te nemen aan de actie geeft *de deelnemer de Organisatie toestemming om ingezonden teksten en foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, publicatie op de website van de Organisatie, sociale media, nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen.
   3.2. *De deelnemer verklaart dat de ingezonden teksten en foto’s origineel zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden.

4. Privacy en Gegevensbescherming
   4.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van *deelnemers in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en worden niet zonder toestemming van *de deelnemer aan derden verstrekt.
   4.2. Voor meer informatie over hoe de Organisatie omgaat met persoonsgegevens, verwijzen wij naar de privacyverklaring op onze website.

5. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid
   5.1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit *deelname aan de actie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Organisatie.
   5.2. *De deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden door de deelnemer.

6. Gedrag op Sociale Media
   6.1. *De deelnemer zal zich onthouden van het publiceren van teksten, foto’s of andere gegevens die schadelijk kunnen zijn voor de reputatie van het Sikkelcelfonds op sociale media of andere platforms.Zie ook Actievoorwaarden Socialmedia
   6.2. Bij overtreding van deze bepaling behoudt de Organisatie zich het recht voor om *de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de actie en eventuele juridische stappen te ondernemen.

7. Wijziging en Beëindiging
   7.1. De Organisatie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of de actie te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen.
   7.2. Eventuele wijzigingen worden op de website van de Organisatie gepubliceerd.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen
   8.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
   8.2. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deel te nemen aan de actie verklaart *de deelnemer zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Contactinformatie
Voor vragen over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met:

het Sikkelcelfonds 

info@hetsikkelcelfonds.nl

Dit document bevat de algemene voorwaarden voor *deelname aan acties en het starten van een actie voor het Sikkelcelfonds.  Inclusief bepalingen over de publicatie van teksten en foto’s en het gedrag op sociale media. Door deel te nemen, gaat *de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.